Meer baankansen en arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidsbeperking, dat was het doel van de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Om dat doel beter te kunnen realiseren legde staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 februari een wetsvoorstel voor aan de Tweede Kamer.

In dat wetsvoorstel worden bepaalde regelingen versimpeld, waaronder een aantal zaken uit het LKV. We leggen uit waar het wetsvoorstel vandaan komt en welke veranderingen het voorstelt.

Extra banen: twee sectoren en hun doelstellingen

De Wet banenafspraak werd samen met het quotum arbeidsbeperkten opgesteld om meer baankansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers worden via de wet namelijk gestimuleerd om meer mensen met een beperking in dienst te nemen. In het Sociaal Akoord 2013 werd afgesproken 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Binnen deze afspraak maakte men een splitsing tussen een overheidssector en een marktsector. Als de invulling van het aantal banen voor arbeidsbeperkten achterbleef, dan zou de quotumheffing in werking gesteld worden. Die heffing houdt een boete van € 5.000 per niet ingevulde werkplek in.

Deze extra banen moeten in 2026 gerealiseerd zijn. Om de voortgang te bewaken is er vanaf 2015 een jaarlijkse tussentijdse doelstelling vastgesteld. Eind 2016 had de marktsector een doelstelling van 14.000 extra banen, en de overheidssector een doelstelling van 6.500 extra banen. In juli 2017 bleek bij de jaarmeting over het jaar 2016 dat de marktsector die doelstelling ruimschoots had behaald, maar de overheidssector helaas niet.

Op 1 januari 2018 werd de quotumregeling daarom geactiveerd voor de overheidssector. In datzelfde jaar kondigde Van Ark aan om de Wet banenafspraak en de quotumheffing te willen versimpelen in een nieuw systeem. Daarmee werd de quotumheffing voor de overheidssector opgeschort tot en met 2021. Tot 2022 wordt er dan ook geen quotumheffing opgelegd aan de overheid.

Beloning voor werkgevers

Een van de maatregelen die in het wetsvoorstel staan is om de scheiding tussen sectoren te laten vervallen. Daarnaast staan er een aantal belangrijke wijzigingen in die van toepassing zijn op de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) voor de categorie loonkostenvoordeel (LKV) banenafspraak en scholingsbelemmerden. En ook niet onbelangrijk, naast versimpeling wil het ook een beloningssysteem instellen voor werkgevers die wel voldoen aan de quotumwet.

Hieronder op een rijtje wat er precies voor het LKV zou veranderen:

  • ‘LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden’ verandert in ‘LKV banenafspraak’;
  • De looptijd van het LKV banenafspraak van maximaal 3 jaar wijzigt per 2024 naar een looptijd tot einde dienstverband;
  • Vanaf 2024 kan het LKV banenafspraak ook ingezet worden voor medewerkers waarvan de maximale termijn reeds is toegepast;
  • Een doelgroepverklaring LKV banenafspraak kan vanaf 2022 zonder machtiging van de medewerker aangevraagd worden bij het UWV;
  • Een doelgroepverklaring LKV banenafspraak is vanaf 2024 niet meer vereist;
  • Na activering van de quotumwet wordt het LKV banenafspraak verhoogd met een banenafspraakbonus.

Nog steeds elke dag nieuwe banen

Het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt moet ingaan op 1 januari 2022. Gelukkig zitten beide sectoren niet stil terwijl het voorstel bij het ministerie ligt; tot en met het vierde kwartaal van 2019 zijn er in totaal 61.792 extra banen gecreëerd. Dit maakte het UWV op 28 april bekend in het nieuwste overzicht.

De marktsector heeft eind 2019 wederom haar doelstelling ruim behaald, met 46.776 extra gecreëerde banen via een regulier dienstverband, in plaats van de gestelde 40.000. De overheidssector creëerde er slechts 4.285 via een regulier dienstverband, in plaats van 15.000. Daarnaast zijn er 10.730 extra banen gerealiseerd via een uitzendcontract of detachering. Dit laatste is momenteel nog niet onder te verdelen per sector.

Whitepaper: Instroommanagement

De economie trekt aan en de markt is in beweging. Hoewel automatisering, digitalisering en zaken als data-gedreven werken op de lippen van bijna iedere manager liggen, blijft de mens centraal staan in iedere organisatie. Maar door alle veranderingen is het voor veel organisaties een uitdaging om een goed en slim personeelsbeleid te voeren.

In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers. Want goed werkgeverschap, dat is toch logisch?

Gepost door Jurgen Brouwers

Jurgen werkt als Productmanager Loonkostenvoordelen en is samen met zijn team helpen organisaties met het achterhalen wie in aanmerking komen voor- en het juist toepassen van loonkostenvoordelen zoals LKV, LIV en de No-Riskpremie. Dit doet voor meer dan 100 grote organisaties uit verschillende branches.

Laat een opmerking achter.