De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) moet jaarlijks gecontroleerd worden om te zorgen dat je als werkgever niet te veel betaalt. Bij het vaststellen hiervan gaat er namelijk nog wel eens iets mis. Voor 2020 heeft iedere werkgever inmiddels een brief met de vaststelling van de premie ontvangen. Bij meerdere vaststellingen komen dezelfde fouten terug.

We leggen hieronder uit hoe de Whk in elkaar zit en waar je als werkgever goed op moet letten bij de controle van de vaststelling van je Whk 2020.

Parameters voor de premie

De gedifferentieerde premie Whk is van toepassing op elke werkgever die niet volledige eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, of voor de WGA. Deze werkgevers krijgen jaarlijks een beschikking met de premie. Deze premie wordt bepaald op basis van parameters die jaarlijks door de Belastingdienst worden vastgesteld:

  1. De totale loonsom van een organisatie;
  2. Aantal toegerekende WGA- en Ziektewet (ZW) dossiers;
  3. Landelijk gedragen premiecomponenten.

Grootte van de organisatie

Voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk wordt eerst gekeken naar hoe groot je organisatie is: klein, middelgroot of groot. Dit wordt vastgesteld op basis van de totale loonsom van het laatst afgesloten jaar van de organisatie. De indeling voor de controle Whk 2020 wordt dan ook bepaald door het premieloon van 2018. Op basis van de grootte van de organisatie wordt een sectorpremie, individuele werkgeverspremie of een combinatie hiervan berekend.

  • Als kleine werkgever betaal je de sectorpremie die jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het is mogelijk om de sectorpremie te laten controleren, maar fouten in de vaststelling komen nauwelijks voor.
  • Voor middelgrote werkgevers wordt de premie berekend op basis van deels sectorpremie en deels uitbetaalde uitkeringen.
  • De premie voor grote werkgevers is gebaseerd op het aantal WGA- en ZW-uitkeringen dat aan een werkgever wordt toegerekend. We raden aan om de individuele werkgeverspremie wel jaarlijks te controleren.

Whk 2020: veelvoorkomende bezwaren

Het is raadzaam om je toegerekende uitkering goed te controleren. Enerzijds inhoudelijk, en anderzijds op de hoogte van de doorbelaste uitkering. Als je fouten ontdekt, kun je namelijk bezwaar indienen bij de Belastingdienst.

Voor de controle van de gedifferentieerde premie Whk 2020 valt er op dat twee bezwaargronden het meest voorkomen: de hoogte van de doorbelaste uitkering, en onterecht doorbelaste uitkeringen.

Een kleine voorbeeldsituatie legt uit wat er misgaat:

Een medewerker is voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt en ontvangt per 1 mei 2014 een loonaanvullende uitkering. De doorbelasting van deze medewerker aan de werkgever, via de gedifferentieerde premie Whk, is maximaal 70%. Na herbeoordeling wijzigt de uitkering naar 35-45% arbeidsongeschiktheid. De doorbelasting van de uitkering aan de werkgever is in dit geval maximaal 28% van het wettelijk minimumloon (WML). In deze situatie komt het voor dat de uitkering te lang wordt doorbelast aan de werkgever voor een te hoog bedrag.

COVID-19 en de Whk

COVID-19 zal gevolgen hebben voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie. Omdat de premie van 2020 gebaseerd is op 2018 zullen we pas in de vastgestelde premie van 2022, of zelfs later, merken wat die gevolgen zijn. Het is nu nog moeilijk te voorspellen hoe COVID-19 van invloed zal zijn. Houd in ieder geval in december de brievenbus in de gaten want dan zal de beschikking voor de Whk-premie 2021 hoogstwaarschijnlijk binnenkomen.


Whitepaper: Sociale Zekerheid

Iedere werkgever ontvangt rond 1 december weer een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking staat altijd een ziektwewet percentage en WGA percentage genoemd welke je over je premieloon dient af te dragen. Maar waarom is het nu zo belangrijk dat je deze beschikking controleert?

In deze whitepaper zoomen wij in op de wet- en regelgeving van de regeling Whk zoals deze nu is. Ook wordt de geschiedenis van de Whk behandeld. Wij willen je hiermee meer inzicht geven in de Whk en waarom het voor jouw organisatie belangrijk is om deze beschikking goed te controleren.

Gepost door Alinda Mastenbroek

Alinda werkt als Productmanager Sociale Zekerheid. Zij en haar team zijn verantwoordelijk bij het adviseren en toepassen van wet en regelgeving omtrent langdurig verzuim bij individuele dossiers. Zij helpen meer dan 150 grote organisaties bij deze complexe dossiers.

Laat een opmerking achter.