Het kabinet gaat samen met een groep werkgevers uit verschillende sectoren de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) evalueren. De effectiviteit van de Wtl wordt bekeken en er wordt onderzocht of het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor verschillende kwetsbare groepen gerichter kan worden ingezet.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen door regelingen zoals het Lage inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) anders in te delen. Er zijn al stappen gezet, zoals de invoering van het LKV jongeren en de LKV banenafspraak. Deze wijzigingen kunnen voor een werkgever financieel van invloed zijn op het proces van aannemen en behouden van (nieuwe) medewerker. We vertellen je hier wat de beoogde wijzigingen inhouden en waarom die zo bedacht zijn.

Wtl als lastenverlichting pensioenakkoord

Dankzij de Wtl kunnen werkgevers een tegemoetkomingen krijgen voor de loonkosten van een werknemer binnen een specifieke doelgroep. De overheid stimuleert zo dat werkgevers meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, zoals arbeidsgehandicapten of ouderen.

De Wtl wordt ingezet als lastenverlichting voor de maatregelen in het pensioenakkoord. Tegelijkertijd is er afgesproken dat werkgevers met een voorstel komen voor de besteding van de resterende middelen binnen de Wtl. Het voorstel dient binnen de grenzen van de Wtl te vallen. Het daarin opgenomen bezuinigingsbedrag kan later niet worden gewijzigd.

Wtl effectiever maken

De overkoepelende visie van het kabinet en de werkgevers is dat de Wtl in zijn geheel moet bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. De Wtl wordt een arbeidsmarktinstrument waarmee werkgevers verder worden gestimuleerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en aan te houden. Hoe gerichter het instrument wordt ingezet op een specifieke groep, hoe effectiever deze zal zijn.

Om de effectiviteit van de Wtl te verhogen zal het LIV worden hervormd. Het bestaande Jeugd-LIV zal worden omgevormd tot een LKV dat is gericht op potentieel kwetsbare jongeren. Daarnaast wordt de LKV banenafspraak structureel gemaakt.

Jeugd-Liv wordt LKV jongeren

Het LKV voor jongeren richt zich op jongeren van 18 tot 27 jaar met een substantiële baan waarvoor ze het wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. Dit gaat om functies die voor de medewerker extra belastend zijn zoals veel lichamelijke inspanning of een hoge geestelijke belasting. De bestaande parameters die gelden voor het jeugd-LIV worden hier ook toegepast:

  • De werknemer heeft een leeftijd tussen de 18 en 27 jaar;
  • De werknemer ontvangt tussen de 100% en 125% van het minimum(jeugd)loon;
  • De werknemer heeft binnen het kalenderjaar minimaal 1.248 werkuren gemaakt. Dan werkt de jongere gemiddeld 24 uur per week in een volledig kalenderjaar.

Het urencriterium en de uurloongrenzen, in percentages van het wettelijk minimumloon (WML), zijn zo ingebouwd om onder andere kleine (bij)banen en banen van meer dan 125% van het WML uit te sluiten.

De regeling treedt in werking zodra er is vastgesteld dat met de opgestelde parameters inderdaad de beoogde doelgroep wordt bereikt. Mocht het blijken dat deze niet toereikend zijn, dan kunnen de parameters worden aangepast om de doelgroep te vergroten.

De hoogte van het LKV jongeren wordt bepaald aan de hand van de definitief vastgestelde parameters. Het bestaande LIV-budget van maximaal €1.000,- per medewerker is hiervoor in zijn geheel beschikbaar. In een effectievere vorm zou de Wtl de werkgever verder stimuleren om (nieuwe) medewerkers met een beperking in dienst te nemen en te houden.

Banenafspraak wordt structureel

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vallen binnen de doelgroep banenafspraak. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Door het structureel maken van het loonkostenvoordeel banenafspraak worden werkgevers gestimuleerd om mensen binnen deze doelgroep in dienst te nemen, en ook te behouden.

Als werkgever hoef je voor het structurele LKV banenafspraak geen doelgroepverklaring meer aan te vragen. De doelgroep is terug te vinden in het doelgroepregister van het UWV.

Voor mensen die werken op een beschutte werkplek of mensen met een Wet Sociale Werkvoorziening-indicatie (Wsw-indicatie) die werken binnen een Wsw-bedrijf bestaat er geen recht op LKV banenafspraak. De mensen binnen deze groepen zijn vaak ouder dan 27 jaar. Voor deze doelgroepen wordt nog onderzocht op welke manier er alsnog compensatie kan plaatsvinden.


Whitepaper instroommanagement:

De economie trekt aan en de markt is in beweging. Hoewel automatisering, digitalisering en zaken als data-gedreven werken op de lippen van bijna iedere manager liggen, blijft de mens centraal staan in iedere organisatie. Maar door alle veranderingen is het voor veel organisaties een uitdaging om een goed en slim personeelsbeleid te voeren.

In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers. Want goed werkgeverschap, dat is toch logisch?

Gepost door Jurgen Brouwers

Jurgen werkt als Productmanager Loonkostenvoordelen en is samen met zijn team helpen organisaties met het achterhalen wie in aanmerking komen voor- en het juist toepassen van loonkostenvoordelen zoals LKV, LIV en de No-Riskpremie. Dit doet voor meer dan 100 grote organisaties uit verschillende branches.