Op 1 januari 2023 komt er een volledig nieuw pensioenstelsel. Alle pensioenregelingen gaan veranderen. Dus ook jullie pensioenregeling gaat veranderen. Alle pensioenen worden gebaseerd op beschikbare premie en de premie wordt leeftijdsonafhankelijk. Daarnaast wordt het partner- en wezenpensioen gestandaardiseerd.

Werk aan de winkel

Er is werk aan de winkel voor iedereen. De pensioenen worden ingrijpend veranderd. Dat betekent dat in eerste instantie iedere pensioenregeling moet worden aangepast. Maar het kan vervolgens ook impact hebben op de overige arbeidsvoorwaarden. En de wijziging zelf, maar ook het gebruik van de nieuwe pensioenregelingen, vereisen goede communicatie.

Waarom een nieuw pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel is verouderd en wordt als onhoudbaar gezien. De pensioenen worden onbetaalbaar, beloftes kunnen niet worden nagekomen en de solidariteit waar het huidige stelsel op gebaseerd is wordt steeds lastiger uitlegbaar en verliest aan draagkracht. 

Nieuw pensioenstelsel: wat verandert er?

Het nieuwe pensioen wordt gebaseerd op beschikbare premie. Er wordt per werknemer een premie betaalt. Die premie wordt gestort in een individuele pensioenpot. Deze pot gaat renderen en de uiteindelijke pot op de pensioendatum bepaalt hoe hoog het pensioen is. Er worden dus geen pensioenbeloftes meer gedaan. De premie die betaald gaat worden is leeftijdsonafhankelijk. Dus iedereen, ongeacht leeftijd krijgt hetzelfde premiepercentage. Het percentage gaat over de pensioengrondslag. Deze pensioengrondslag is gebaseerd op het salaris van de werknemer. 

Je hebt nu middelloon bij een pensioenfonds?

Bij een pensioenfonds wordt nu een doorsneepremie betaald. Jongeren betalen teveel premie, ouderen te weinig. Het teveel van de jongeren wordt gebruikt om het tekort van ouderen te financieren. In het nieuwe stelsel zal de premie naar verwachting niet veel wijzigen. Immers, de premie is nu ook al leeftijdsonafhankelijk. Het belangrijkste verschil is wat er gebeurt met die nieuwe premie. Die premie wordt straks voor het individu zelf. Dus de jongere investeert straks zijn premie in zijn eigen pot. Die krijgt dus zelf meer premie. De oudere krijgt minder. Afgesproken is dat werknemer die er op achteruitgaan een compensatie moeten krijgen. 

Je hebt nu middelloon bij een verzekeraar?

Bij een middelloonregeling is de jaarlijkse pensioenopbouw een percentage van de pensioengrondslag. De opbouw is dus leeftijdsonafhankelijk. De verzekeraar berekent vervolgens per persoon de premie die moet worden betaald om dit pensioen in te kopen. Naarmate de werknemer ouder wordt stijgt de premie. Hoe dichter je bij de pensioendatum komt, hoe duurder inkoop van pensioen. 

In het nieuwe stelsel wordt middelloon afgeschaft en krijgt ook iedereen een leeftijdsonafhankelijke premie. De kosten voor een jonge werknemer zullen dus toenemen en voor een oudere werknemer afnemen. De oudere werknemer zal dan ook minder pensioen gaan opbouwen. Werknemer die er op achteruit gaan mogen worden gecompenseerd. 

Je hebt nu beschikbare premie bij een verzekeraar of een PPI?

Dit lijkt een regeling waar niet veel hoeft te veranderen. Immers, het nieuwe stelsel wordt beschikbare premie en dat heb je al. Alleen de huidige beschikbare premieregelingen zijn gebaseerd op leeftijdsafhankelijke staffels. De premie voor jongere werknemers is lager dan voor oudere werknemers. Staffels gaan in het nieuwe stelsel verdwijnen. Dus de premie voor jongere werknemers zal toenemen. Voor oudere werknemers zal de premie afnemen. Werknemers die er op achteruit gaan mogen worden gecompenseerd. 

Compensatie

Er komt dus een mogelijkheid voor compensatie van die er op achteruit gaan. Ik denk dat het ook noodzakelijk is om dat te doen. Want zonder compensatie verwacht ik niet dat oudere werknemers akkoord zullen gaan met de wijziging. Dus compensatie is naar mijn mening noodzakelijk. 

Bij een pensioenfonds kan de compensatie deels worden gefinancierd uit het fondsvermogen. Dat kan bij ene verzekeraar of een PPI niet. Om die reden is mogen staffels voor werknemers die nu al in dienst zijn straks worden gecontinueerd. Voor nieuwe werknemers moet wel een leeftijdsonafhankelijke premie worden toegezegd. 

Overige aanpassingen

In het nieuwe pensioenstelsel zal ook een vereenvoudiging worden doorgevoerd voor het partner- en wezenpensioen. Daarnaast worden deze pensioenen verder gestandaardiseerd. Ook wordt het mogelijk om 10% van je pensioen ineens te laten uitkeren op de pensioendatum. 

Snel aan de slag!

Als alles verder volgens plan verloopt gaat de nieuwe regeling in per 1 januari 2022. Vervolgens krijgt iedereen 4 jaar de tijd om de bestaande regelingen aan te passen. Daarbij is het niet toegestaan om te wachten met in actie komen tot het eind van die 4 jaar. Uiterlijk 2024 moeten werkgevers en werknemers een gezamenlijk akkoord hebben over hoe de nieuwe regeling er uit moet komen te zien. Een beetje haast is dus geboden.

Wij hebben al verschillende analyse gemaakt en er zijn bedrijven die er goed aan doen om te kiezen om zo laat mogelijk de aanpassing door te voeren. Andere bedrijven doen er juist goed aan om snel over te gaan. Het liefst al per 1 januari 2022, sommige zelfs iets eerder. Wacht dus niet te lang met onderzoeken wat voor jullie het beste is, want straks mis je het optimale moment. 

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

1 opmerking

  1. […] bepaalt de nieuwe premie? Wanneer je pensioen opbouwt bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, zoals in de zorg, […]